دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 27 مرداد 1398

آیین نامه های آموزشی

برخی از مواد آیین نامه آموزشی

 

منع تحصیل همزمان

ماده6:دانشجو همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در نظام آموزش تمام وقت یا پاره وقت را نخواهد داشت، در صورت تخلف ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی محروم و سوابق تحصیلی وی در آن رشته باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعیین شده به دانشگاه می باشد.

تبصره:دانشجویان ممتاز موضوع بخشنامه شماره 86230/36 مورخ 13/7/79 سازمان مرکزی از این قاعده مستثنی هستند.

درس معرفی به استاد

ماده20:چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش حداکثر 4 واحد باقیمانده داشته باشد می تواند برای یکبار خارج از تقویم دانشگاهی انتخاب واحد نموده و در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین می شود درس یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره تابستانی بگذراند و در صورت عدم موفقیت در هر درس ، نمرع آن حذف (بلا اثر) می گردد و بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد می تواند در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد.

تبصره: شهریه دروس موضوع این ماده نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر درس یا دروس مربوط خواهد بود.

نام نویسی مشروط

ماده 45: میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 12 باشد،در غیر اینصورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .

تبصره ١ - دانشجويي که بصورت مشروط نام نويسي مي کند ، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از ١۴ واحد درسي را در آن نيمسال را ندارد .

تبصره ٢ - نيمسال که در آن ، دانشجو به هر دليل تعداد واحد درسي کمتر از حداقل مقرر در ماده ١٩ انتخاب کرده باشد به عنوان يک نيمسال تلقي مي گردد .

تبصره ٣ - دوره تابستاني بعنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود اما در پايان دوره تابستان ميانگين آن دوره و ميانگين کل، مانند نيمسال هاي تحصيلي تعيين مي گردد .

تبصره ٤ - اداره آموزش هر واحد دانشگاهي بايد قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال، مراتب مشروطي را به دانشجوي مشروط ، خانواده او و گروه آموزشي مربوط اعلام نمايد .

دانشجوی مشروط

ماده 46: دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد که در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند ((میانگین نمرات نیمسالی آنان کمتر از 12 باشد)) اخراج تلقی می گردند.))

تبصره ١ - به دانشجويانيکه براي اولين بار مشمول ماده ٤٦ مي گردند در صورتيکه ميانگين کل نمرات آنها حداقل ١٠باشد يک بار ارفاق مي گردد تاتحصيل نمايند .

تبصره ٢ - به دانشجويان مشمول تبصره يک اين ماده که در ترم ارفاقي و نيمسال هاي بعد از آن مجددا مشروط شوند به شرط اينکه، هم ميانگين ترمي و هم ميانگين کل ( هر دو ) ١١ و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصيل از طرف معاونت آموزشي واحد دانشگاهي داده شود .

تبصره ٣ - چنانچه دانشجويان مقاطع کارشناسي پيوسته و کارداني (پيوسته ، ناپيوسته و طرح آموزش معلمان ) ٦٠ واحد درسي را ( بدون احتساب دروس وصاياي حضرت امام ( ره ) ، آشنايي با قرآن کريم ، پيشنياز دانشگاهي و دروس جبراني ) گذرانده و در شرف اخراجي قطعي قرار گرفته باشند در صورت داشتن ميانگين کل ١٠ و يا بالاتر مي توانند تا مقطع دوره کارداني ادامه تحصيل دهند .

تبصره ٤ - هنگامي ميانگين ترمي و ميانگين کل دانشجو ١٠ و يا بالاتر ( ترمي ١٠ و کل ١٠ ) باشد چنانچه حداکثر ١٤ واحد درسي باقيمانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشي واحد مي تواند فرصت ادامه تحصيل را تا پايان دوره مربوط به اينگونه افراد بدهد .

 

نيمسال جبراني

ماده ٤٧ : دانشجويان دوره کارداني و کارشناسي ناپيوسته که کليه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمايل براي بالابردن ميانگين کل نمرات و کاهش تعداد نيمسال هاي مشروطي خود مي توانند در پايان دوره حداکثر ١٤ واحد از درسهاي نظري را که نمره کمتر از ١٢ اخذ کرده اند در يک نيمسال و دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته حداکثر تا سقف ٢٠ واحد درسي از درسهاي نظري که نمرات آنان کمتر از ١٢ باشد در دو نيمسال تکرار کنند ، مشروط بر اينکه مدت تحصيل آنان با احتساب اين مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند در غير اين صورت به سيستم پاره وقت منتقل گردند.

 

مرخصي تحصيلي

ماده ٤٨ : دانشجو ميتواند در هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته، حداکثر دو نيمسال و در دوره هاي کارشناسي پيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته چهار نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده کند .

تبصره ١ - استفاده از مرخصي تحصيلي در چند نيمسال متوالي بلامانع است . دانشجو موظف است براي نيمسالهاي مورد درخواست خود مطابق ماده ٤٩ اين آيين نامه تقاضاي خود را به واحد دانشگاهي ذيربط تسليم نموده و موافقت لازم را براي مرخصي تحصيلي کسب کند .

تبصره ٢ - مدت مرخصي تحصيلي ( به استثناي مرخصي موضوع تبصره ٣ ماده ٣ و تبصره ٢و ٣ ماده ٤٩ و همچنين يک نيمسال مرخصي زايمان ) جزو حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود .


انصراف از تحصيل

ماده ٥٠ : دانشجو در صورت تمايل مي تواند در خواست انصراف از تحصيل نمايد . دانشجوي منصرف از تحصيل بايد هزينه انصراف را برابر آخرين دستورالعمل مربوط بپردازد . دانشجوي انصرافي مي تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگيرد در غيراينصورت واحد دانشگاهي بايد حکم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نمايد . ( صدور حکم انصراف قبل از گذشت سه ماه با درخواست کتبي دانشجو و ولي او بلامانع است).

 

دانشجويان انتقالي و ميهمان

ماده ٥٢ : دانشجوياني که از يک واحد دانشگاهي به واحد ديگر در همان رشته و مقطع تحصيلي خود ( بدون تغيير رشته و تغيير گرايش و بدون شرکت در آزمون مجدد ورودي ) با مجوز سازمان مرکزي منتقل مي گردند تمام نمرات درسي آنان اعم از قبولي يا ردي و سوابق آموزشي از لحاظ مشروطي و موارد ديگر عينا در سوابق آنها در واحد مقصد ضبط و در کارنامه وي ثبت مي گردد .در اين حال کليه واحد هاي درسي گذرانده شده قبلي با نمره ١٠ و بالاتر، در واحد مقصد پذيرفته مي شود . اين قبيل دانشجويان مشمول پرداخت هزينه انتقال برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند بود .

 

تغيير رشته

ماده ٥٨ : دانشجو در طول دوران تحصيل در صورت داشتن آليه شرايط زير با موافقت واحد دانشگاهي مربوط و تصويب سازمان مرکزي مي تواند به رشته ديگري در همان گروه آزمايشي پذيرفته شده تغيير رشته دهد .

٥٨ : ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد ماده ١

٥٨ : متقاضي حداقل ١٢ واحد در دوره کارداني و ٢٤ واحد در دوره کارشناسي را گذرانده باشد - ماده2

 

معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگان آزمون ورودي

ماده ٦٧ : معادلسازي واحد هاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگاني که قبلا دروسي را در يکي از واحد هاي دانشگاهي و يا ساير موسسات آموزش عالي معتبر داخل يا خارج از کشور گذرانده اند ، مشروط به شرايط زير است :

1-۶٧ دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد .

2-۶٧ دانشجو از طربق آزمون سراسري وارد دانشگاه يا موسسه آموزش عالي قبلي شده باشد.

3-۶٧ دروس گذرانده شده قبلي از نظر تعداد واحد درسي کمتر از تعداد واحد درسي دوره جديد نباشد .

4-۶٧ محتواي آموزشي دروس گذرانده شده حداقل % ٨٠ با محتواي دروس مشابه در رشته جديد مطابقت داشته ونمره هر يک از دروس کمتر از ١٢ نباشد .

 

حضور و غياب دانشجو

ماده ٣٠ : حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي اعم از نظري، عملي ، نظري - عملي کارآموزي و کارورزي و ديگر فعاليتهاي آموزشي الزامي است .

ماده ٣١ : غيبت غيرموجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يک از دروس نظري، عملي يا نظري - عملي، کارآموزي و کارورزي تا حد سه درس در طول نيمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولی برای بيش از ٣ درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد .

ماده ٣٢ : غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يک از دروس نظري ؛ عملي يا نظري - عملي ، کارآموزي و کارورزي در طول نيمسال موجب حذف آن درس مي شود .

تبصره ١ - در صورت استفاده از ماده ٣١ و ٣٢ رعايت حداقل واحد ( حسب نظام آموزشي ) در نيمسال لازم نيست .اما نيمسال مزبور به عنوان نيمسال کامل جزو سنوات تحصيل دانشجو محسوب می گردد و چنانچه ميانگين نمرات امتحانی دانشجو در این نيمسال کمتر از ١٢ باشد براساس ماده ٤٥ این آیين

نامه مشروط به حساب می آید .

تبصره ٢ - حذف درس بر اثر غيبت موجه و غيبت غير موجه موضوع ماده ٣١ و ماده ٣٢ موجب بازپرداخت شهريه پرداختي دانشجو اعم از ثابت و متغير نخواهد بود

تبصره ٣ - در مورد دروسي که شامل دو قسمت نظري و عملي باشد در صورتي که غيبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر يک از دو قسمت تجاوز کند، دانشجو براي تمام آن درس غايب محسوب مي شود .

ماده ٣٣ : غيبت تا حد مجاز ( اعم از موجه و غيرموجه ) دانشجو را از انجام تکاليف درسي، آزمايشگاهي و عمليات مربوط معاف نمي کند .

ماده ٣٤ : ميزان غيبتها بر اساس حضور و غياب هفتگي استادان که قبل از شروع امتحانات هر نيمسال به اداره آموزش گزارش مي شود ، محاسبه مي گردد .

غيبت در جلسه امتحان

ماده ٣٥ : غيبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نيز غيبت غيرموجه تا ٣ درس موجب حذف آن درس يا دروس مي شود .

تبصره ١ - غيبت غيرموجه در جلسه امتحان بيش از ٣ درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بود .

تبصره ٢ - تعيين غيبت موجه و غير موجه دانشجو به عهده شوراي آموزشي واحد دانشگاهي است .

تبصره ٣ - در صورت استفاده از ماده ٣٥ رعايت حداقل ١٢ واحد در نيمسال ( موضوع ماده ١٩ ) لازم نيست .


فراغت
از تحصيل

ماده ٦٨ : دانشجويي که يکي از دوره هاي کارداني ، کارشناسي ناپيوسته، کارشناسي پيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته را با توجه به مجموعه شرايط زير گذرانده باشد فارغ التحصيل شناخته شده و مي تواند مدرک خود را دريافت نمايد .

۶٨ - از طريق شرکت و قبولي در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و يا براساس آيين نامه انتقال حذف شود ، به دوره راه يافته باشد .

1-۶٨ - ميانگين کل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل حداقل ١٢ باشد.

2-۶٨ - کليه واحد هاي درسي رشته مربوطه را برابر سرفصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامي با موفقيت گذرانده و تا پايان تحصيلات مشمول ماده ٤٦ آيين نامه آموزشي نباشد .


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8